Hva Skal Far Dekke Ved Samvær?

Hva skal bidraget dekke? Bidragspliktig skal i prinsippet bare betale ”forbruksting” som brukes under samvær, dvs mat, såpe, tannpasta, samt de aktiviteter som bidragspliktig har med barnet under samvær. Bidragsmottaker skal betale klær, fritidsaktiviteter og større utstyr til barnet som ski, sykkel, og treningsutstyr.

Hva gjelder i samværsklasse 2?

Samværsklasse 2 er gjennomsnittlig 4-8,99 netter pr. måned. Det gir rett til samværsfradrag.

Hva skal barnebidrag fra far dekke?

Barnebidrag som er regnet ut av NAV skal for eksempel være med på å dekke utgifter til mat og drikke, klær og sko, helse og hygiene, lek og fritid. I tillegg skal det være med å dekke telefon og internett, møbler og andre husholdsartikler. Husleie, renter av lån, strøm, avgifter er også utgifter som regnes med.

Kan man kreve barnebidrag ved 50 50?

Dersom partene har delt bosted med 50/50 ordning vil i utgangspunktet kostnadene være tilsvarende like, og det betales derfor ikke barnebidrag. Dersom det foreligger store økonomiske forskjeller mellom foreldrene, kan det likevel være aktuelt med barnebidrag.

Hvordan regne ut Farsbidrag?

Når NAV skal beregne barnebidraget, tar vi utgangspunkt i hva det koster å forsørge et barn, kalt underholdskostnaden, som er forbruksutgifter, boutgifter og eventuelle tilsynsutgifter. Denne kostnaden fordeles forholdsmessig mellom foreldrene, avhengig av størrelsen på inntekten.

Hvor mye er 40% samvær?

Barnefordeling 60/40

En 60/40-fordeling vil si at barnet har fast bosted hos den ene av foreldrene og samvær med den andre av foreldrene 40 % av tiden. Denne ordningen innebærer at den av foreldrene som har barnet 40 % av tiden må betale barnebidrag til den andre.

See also:  Hva Er Forskjellen På Am Og Pm?

Hva er minste samvær?

De sakkyndige er ganske klare på at de ikke anbefaler en løsning med ‘delt bosted’ for de minste barna. For de aller minste anbefaler de kun samvær på dagtid uten overnatting. Frem til barnet er tre år anbefaler de at barnet har en fast base, altså et fast bosted hos en av foreldrene.

Når bidragsmottaker far samboer?

Disse barna har krav på forsørgelse fra sine foreldre. Ved fastsettelse av barnebidrag har ny samboer eller ektefelle, inkl. deres inntekter mv., ingen selvstendig betydning, men kan få betydning ved vurdering av bidragspliktiges evne til å betale bidraget.

Er barnebidrag fradragsberettiget?

Betaler du underholdsbidrag etter barneloven, altså barnebidrag, får du ikke fradrag for bidraget. Barnebidrag er heller ikke skattepliktig inntekt for den som mottar det.

Når slipper far å betale barnebidrag?

Foreldre har plikt til å forsørge barnet sitt uavhengig av om de bor sammen med det eller ikke. Hvis foreldrene ikke bor sammen, må den som ikke bor sammen med barnet, betale månedlige barnebidrag til barnet. Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år.

Hvor mye er det vanlig å betale i barnebidrag?

Ordinær bidragsforskudd

Antall barn Inntektsgrense
1 barn 305 001 – 476 600 kroner
2 barn 305 001 – 545 000 kroner
3 barn eller flere 305 001 – 547 200 kroner

Kan man nekte å betale barnebidrag?

Regelen sier at den forelderen som har daglig omsorg fra barnet (altså din mor) har krav på å motta i alle fall deler av barnebidraget, selv om den andre forelderen (din far) nekter å betale. Da må NAV betale det til den forelderen som har barnet, og så må NAV kreve inn penger fra den andre forelderen utenom.

See also:  Hvor Mange Kalorier Er Det I En Sjokoladeplate?

Hvor mange netter er 60 40?

14 dag – 8 netter pr.

Hva er forskjellen på barnebidrag og underholdsbidrag?

Barnebidrag etter barneloven er ikke skattepliktig inntekt. Underholdsbidrag fra ektefelle, samboer, foreldre eller barn er ikke skattepliktig inntekt. Underholdsbidrag fra separert/fraskilt ektefelle er skattepliktig inntekt, forutsatt at bidraget er gitt regelmessig og ikke som et engangsbeløp.

Hva skal barnetrygden gå til?

Formål. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn. Barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetall, utvidet barnetrygd, jf. § 9, skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor eller far har som følge av at vedkommende bor alene med barnet i en egen husholdning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.