Hva Har Lærere Ikke Lov Til?

Hva har skolen ikke lov til? Skolen har ikke lov til å beholde mobilen din etter skoletid. Læreren må levere mobilen tilbake når du går for dagen. Skolen kan heller ikke kreve at foreldrene dine henter den.

Når lærer krenker elever?

Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, jf. oppll. § 9 A-5. Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor.

Kan læreren nekte meg å gå på do?

Skolen skal fremme god helse. Dette står i opplæringslova § 9A-2. Elever som trenger det, bør derfor få gå på do. Skolen bør heller ikke gjøre forskjell på elevene, slik du beskriver.

Kan lærere gi anmerkning uten å si ifra?

Læreren er ikke pålagt å gi beskjed når det settes en anmerkning, men du skal vite hva du kan få en anmerkning for. Ordensreglementet på skolen forteller hva du kan få anmerkninger for. Dette dokumentet skal dere som elever fått utdelt eller fått informasjon om at det ligger digitalt på nett.

Kan en lærer bruke fysisk makt?

Lærere har generelt lov til å støtte, berøre eller lede elever på en måte som ikke kan oppfattes som tvang, for eksempel å ta en elev i hånden, men lærere har nomalt ikke lov til å bruke fysisk tvang eller makt mot elever.

Hva er skolens ansvar?

Skolen skal utformes og drives slik at det blir tatt hensyn til elevenes trygghet, helse, trivsel og læring. Skolen skal arbeide aktivt og systematisk for å utvikle et godt læringsmiljø der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

See also:  Hvordan Gå Ned I Vekt Fort?

Hva er krenkende atferd?

Med krenkende atferd mener vi sjikane gjennom krenkende ord og handlinger som: Mobbing. Med mobbing menes fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger over tid av en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen.

Kan man gå etter 15 minutter?

Selv om læreren kommer 15-20 minutter for sent til timen, betyr det ikke at eleven kan forlate skolen. Normalt skal skolen ha regler når slik ting oppstår, blant annet at elevene skal varsle kontoret at læreren ikke har møtt opp. Dersom dette er et gjentakende problem bør dere ta dette opp med skolensledelse.

Har man rett til å gå på do i timen?

Skolen kan lage regler om at dere skal gå på do i friminuttet. Likevel skal det ikke gå utover helsa di. Det vil si at hvis du trenger å gå på do, bør du få lov til det. Gjerne ta en prat med læreren på forhånd hvis du må ofte på do eller har en dårlig dag.

Har lærere lov til å ta mobilen?

Kort sagt: Ja, læreren din har lov til å ta fra deg mobilen din hvis det forstyrrer undervisningen og så lenge ordensreglementet for skolen din sier noe om det. Det skal i så fall komme tydelig fram at lærerne har lov til å ta mobiltelefoner og andre gjenstander som skolereglene sier ikke skal brukes.

Hvor mange anmerkninger kan man få før man får nedsatt?

En anmerkning om glemming av lekser, går ikke på oppførselskarakteren, og motsatt: vold vil ikke gi nedsatt i orden. Det vil altså kunne være nok med en anmerkning i forhold til oppførselskarakteren, mens det kanskje skal 6-8 anmerkninger til i forhold til ordenskarakteren.

See also:  Hva Kan Man Bruke Bsu Til?

Er det anmerkninger på vgs?

Hvis læreren ikke anser plagieringen som forsettelig, og/eller hvis omfanget av plagieringen er svært begrenset (eksempelvis en setning eller deler av et avsnitt), settes en anmerkning på inntil 5 prikker. Med forstyrrelser av undervisningen menes bråk i timen, å avbryte eller forstyrre læringen.

Hva er paragraf 9a?

§ 9 A-3.

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.

Hva er nødrett?

Nødrett er en rettighet man kan ha til å utføre en straffbar handling uten å bli straffet for det, når det foreligger en nødsituasjon. Nødrett reguleres av Straffeloven § 17, jf. Straffeloven § 81. Paragrafen gjør en ellers straffbar handling straffri, dersom visse nærmere bestemte vilkår er oppfylt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.