Hva Er Forskjellen På Hvit Og Blå Resept?

Hvit resept er den vanlige resepten som benyttes når det forskrives legemidler som krever resept, og som ikke omfattes av blåresept-ordningen. Som hovedregel må pasienten selv dekke alle utgifter til medisiner på hvit resept, og beløpet teller ikke som egenandel i forhold til frikortsordningen.

hva er en blå resept?

En blå resept er en resept på legemidler eller medisinsk utstyr hvor utgiftene dekkes enten delvis eller fullstendig av folketrygden. Selve navnet «blå resept» kommer av at leger tidligere skrev slike resepter på egne blå blanketter.

hva er en hvit resept?

Hvit resept. En hvit resept brukes som regel når du trenger medisin for en kort periode, eller hvis medisinen du trenger ikke dekkes av blåreseptordningen. Eksempler på medisiner som ofte skrives ut på hvit resept er antibiotika, sovemedisin og smertestillende. Snarveier:

hva er resept?

Resept (fra latin recipere, å ta) brukes om oppskrift på blandinger og tilberedninger av enhver art, men særlig om legemidler. Leger, tannleger og veterinærer kan forordne reseptpliktige legemidler.

Er blå resept gratis?

Ved kjøp av medisin, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på blå resept betaler du 39 prosent av reseptbeløpet i egenandel, men ikke mer enn 520 kroner per resept for en mengde tilsvarende tre måneders forbruk.

Hva skal til for å få blå resept?

Blå resept. Legemidler som helt eller delvis betales av folketrygden forskrives på såkalt blå resept. Personer som har en kronisk sykdom som trenger behandling i minst 3 måneder pr. kalenderår, kan ha krav på legemidler eller medisinsk utstyr på blå resept.

Hva er et reseptpliktig legemiddel?

Reseptpliktige legemidler kan bare utleveres etter resept fra lege, tannlege eller veterinær. Slike reseptpliktige legemidler inndeles i gruppene: A: narkotiske stoffer, for eksempel morfin. B: andre vanedannende legemidler, for eksempel zopiklon.

See also:  Hvor Spilles Mesternes Mester Inn 2021?

Hva betyr godkjenningsfritak?

Registreringsfritak er en spesiell form for resept for å foreskrive et medikament som ikke er godkjent og registrert for vanlig bruk i Norge av Statens legemiddelverk Arkivert 2. februar 2014 hos Wayback Machine Den offisielle betegnelsen på registreringsfritak er ‘Spesielt godkjenningsfritak’.

Hvor mye rabatt blå resept?

Du betaler egenandel på 39 % av beløpet, men ikke mer enn 520 kroner per resept og per egenandelsperiode som tilsvarer en periode på 3 måneder. Utgifter til blå resept inngår i ordningen med frikort, og blir registrert elektronisk. Det betyr at hvis du betaler mer enn egenandelstaket får du automatisk frikort.

Hva koster isotretinoin på blå resept?

Hvor mye koster behandlingen? En tablett kur koster ca kr 2 000 (ca kr 390 pr 100), når man tar hensyn til Folketrygdens refusjon ved blå resept og for dem som er under 16, er medikamentet gratis.

Hva koster Saxenda på blå resept?

Det er en stor kostnad for dem å skulle betale 2700 kroner i måneden for Saxenda. Har du diabetes får du denne medisinklassen dekket, og det er vi veldig glad for, men har du fedme uten diabetes får du ikke det, sier hun til ABC Nyheter.

Hvem slipper egenandel på blå resept?

Alderspensjonister som har fylt 67 år og tar ut hel alderspensjon, er fritatt for å betale egenandel på blå resept, hvis de får utbetalt en årlig pensjon som ikke overstiger minste pensjonsnivå. Også alders- og AFP-pensjonister som mottar særtillegg er fritatt fra å betale egenandel på blå resept.

Kan man få canoderm på blå resept?

Canoderm kan skrives på blå resept ved moderat til alvorlig atopisk dermatitt. Angi en rimelig mengde på resepten. Opptil 1 000 gram/måned er nok for de fleste.

See also:  Hva Skjer Etter 12 Mnd Sykemelding?

Hvilke legemidler selges i butikk?

I apotek og medisinutsalg kan kunder få kjøpt alle reseptfrie legemidler. Listen over hva utsalgsstedene kan selge, oppdateres en gang per år. Utsalgsstedet velger selv hvilke legemidler de vil selge, men vær oppmerksom til krav til minimumsutvalg (se omtale nedenfor).

Hvilke legemidler tilhører reseptgruppe A?

Legemidler som er klassifisert som sterke narkotiske stoffer må forskrives på en spesialblankett som kalles narkotikaresept eller A-resept. Dette gjelder blant annet morfin og legemidler mot ADHD (Ritalin, Concerta).

Hvor produseres medisiner?

Produksjon og distribusjon til Norge

Legemiddelproduksjonen er global og markedsstyrt, med høy grad av konsolidering og oppkjøp, samt produksjon i lavkostland. Sistnevnte gjelder særlig for produksjon av virkestoff og mellomprodukt, hvor produksjon i stor grad foregår i Kina og India.

Hvordan få godkjenningsfritak?

Søknader om godkjenningsfritak markert «til praksis» kan sendes per e-post fra legekontor, klinikk, institusjon osv. som en signert pdf til apotek. Ved behov for forhåndsgodkjenning av Legemiddelverket kan apoteket videresende søknaden per e-post til Legemiddelverket for behandling.

Hva er forskjellen på A og B preparater?

A-preparatene er narkotiske stoffer som kun brukes ved alvorlig sykdom, og som må skrives ut på spesiell resept. B-preparatene er de såkalt vanedannende medisinene, hvorav benzodiazepinene utgjør den største gruppen.

Hva betyr markedsføringstillatelse?

Markedsføringstillatelse (MT) er en status et legemiddel må ha for å kunne selges lovlig i Norge. Statens legemiddelverk vurderer alle legemidler som søker om og må ha MT. Legemidler blir bare godkjent for salg dersom det har en nytteverdi som overstiger risikoen ved bruken av det.

hva er blå resept?

Blå resept er resept på medisiner der folketrygden dekker noe av utgiftene. Resepten var tidligere trykket på blå blankett, derav navnet. Folketrygden yter stønad til hel eller delvis dekning av utgifter til viktige legemidler der det er behov for langvarig bruk.

See also:  Hvor Mange Medaljer Har Birgit Skarstein?

hva er en hvit resept?

Hvit resept. En hvit resept brukes som regel når du trenger medisin for en kort periode, eller hvis medisinen du trenger ikke dekkes av blåreseptordningen. Eksempler på medisiner som ofte skrives ut på hvit resept er antibiotika, sovemedisin og smertestillende. Snarveier:

hva er b-resept?

Hvis legemiddelet som foreskrives er klassifisert som et vanedannende legemiddel omtales resepten gjerne som B-resept. Dette omhandler blant annet sovemedisiner, sterke smertestillende og reseptpliktige hostestillende midler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.